Overzicht tabellen

 • Hoofdstuk 1
  Landbouw, milieu en dierenwelzijn

  • Tabel 1.1: Ontwikkeling van het BBP-volume (in % per jaar) naar regio, 2013-2016
  • Tabel 1.2: Kerngegevens wereldmarkt, 2013-2016
  • Tabel 1.3: Kerngegevens voor Nederland, 2013-2016
  • Tabel 1.4: Kengetallen van de wereldmarkt voor akkerbouwproducten, 2013/14 - 2015/16
  • Tabel 1.5: Kengetallen van de wereldzuivelmarkt, 2013-2015
  • Tabel 1.6: Kengetallen van de wereldvleesmarkt, 2013-2015
  • Tabel 1.7: Agrarische extrahandel (mrd. euro) van de EU, 2013
 • Hoofdstuk 2
  De land- en tuinbouw in algemeen-economisch perspectief

  • Tabel 2.1: Invulling van de interne convergentie van de hectaretoeslagen in de EU-lidstaten,
  • Tabel 2.2: Invulling van de redistributie en aftopping van de hectaretoeslagen in de EU-lidstaten, 2015-2020
  • Tabel 2.3: Wijze van invulling van de vergroeningsvoorwaarden door de EU-lidstaten
  • Tabel 2.4: Meest gekozen onderdelen uit de generieke lijst voor de invulling van de ecologische aandachtsgebieden in de EU28
  • Tabel 2.5: Toepassing van het kleine boerenschema en de toeslag voor gebieden met natuurlijke handicaps in de EU-lidstaten
  • Tabel 2.6: Verdeling van het budget voor het EU-plattelandsbeleid over de ontwikkelingsprioriteiten in een aantal EU-lidstaten (%)
  • Tabel 2.7: EU-uitgaven (mln. euro) voor het markt-, prijs- en inkomensbeleid in de landbouw, 1985-2013
  • Tabel 2.8: Mutatie tussen 2013 en 2014 van de export van geboycotte producten (inclusief doorvoer) van enkele EU-lidstaten naar Rusland (in mln. euro)
 • Hoofdstuk 3
  Resultaten en investeringen land- en tuinbouw

  • Tabel 3.1: Kerncijfers van het Nederlandse agrocomplex, 2010-2013
  • Tabel 3.2: Aandeel (%) van deelcomplexen in toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het Nederlandse agrocomplex a, 2010 en 2013
  • Tabel 3.3: Bijdrage (%) van export aan bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het agrocomplex, 2013
  • Tabel 3.4: Kengetallen van de voedings- en genotmiddelenindustrie in Nederland, 2012
  • Tabel 3.5: Ranglijst van de grootste voedingsmiddelenondernemingen in Nederland, 2014
  • Tabel 3.6: Kengetallen groothandel in agroproducten, 2012
  • Tabel 3.7: Marktaandelen en aantal winkels van een aantal supermarktformules, 2014
  • Tabel 3.8: Consumptieve bestedingen van huishoudens (mrd. euro), 2010-2013
 • Hoofdstuk 4
  Landelijk gebied

  • Tabel 4.1: Financiering van natuurbeleid 2014-2021 (mln. euro)
  • Tabel 4.2: Indicatieve toedeling van middelen voor het natuurbeleid (mln. euro per jaar)
 • Hoofdstuk 5
  Ontwikkelingen in de EU

  • Tabel 5.1: Verbruik gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw, 1984-2013
  • Tabel 5.2: CO2-emissie teelt en totaal, energie-efficiëntie en aandeel duurzame energie glastuinbouw, 1990-2013
  • Tabel 5.3: Direct energiegebruik primaire land- en tuinbouwsector exclusief glastuinbouw in PJ
  • Tabel 5.4: Energiebesparende maatregelen en verbetering energie-efficiëntie per sector
  • Tabel 5.5: Broeikasgasemissies van de landbouw, in mln. ton CO2-equivalenten, 1990-2013
  • Tabel 5.6: Stikstof- en fosfaatbalans van de Nederlandse cultuurgrond, 1970-2013
 • Hoofdstuk 6
  De Nederlandse agrosector

  • Tabel 6.1: Land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfstype, 2000-2014
  • Tabel 6.2: Aantal dieren, 2000-2014
  • Tabel 6.3: Biologische land- en tuinbouw, 2000-2014
  • Tabel 6.4: Werkgelegenheid (aje) op land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfstype, 2000 en 2014
  • Tabel 6.5: Overnamepositie (%) jongeren naar geslacht, leeftijd en opleiding, 2014
  • Tabel 6.6: Agrarisch grondgebruik, 2000-2014
  • Tabel 6.7: Areaal (1.000 ha) naar gebruikstitel, 2008-2014
  • Tabel 6.8: Regionormen en veranderpercentages los bouw- en grasland vanaf 1 juli 2015
 • Hoofdstuk 7
  Structuur land- en tuinbouw

  • Tabel 7.1: Productiewaarde, kosten en inkomen (mln. euro) van de primaire land- en tuinbouw, 2012-2014
  • Tabel 7.2: Resultaat en inkomen (1.000 euro per bedrijf per jaar) van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf, 2001-2014
  • Tabel 7.3: Kengetallen per bedrijf verdeeld naar inkomsten buiten bedrijf uit arbeid, 2013
  • Tabel 7.4: Inkomensvorming (euro per bedrijf per jaar) naar bedrijfstype, gemiddelde 2009- 2013
  • Tabel 7.5: Kengetallen van achterblijvers en vernieuwers, 2013
 • Katern Bodem

  • Tabel 1: Areaal kortlopende pacht (ha) in 2014 naar teeltfrequentie-klassen
 • Katern Online food

  • Tabel 1: Online omzet van de top-3 foodretailers en Ocada in het Verenigd Koninkrijk, 2013