Overzicht tabellen

 • Hoofdstuk 1
  De land- en tuinbouw in breder economisch perspectief

  • Tabel 1.1: Groei van het BBP-volume (in % per jaar) naar regio, 2011-2015
  • Tabel 1.2: Kerngegevens wereldmarkt, 2011-2015
  • Tabel 1.3: Kengetallen van de Nederlandse economie, 2011-2015
  • Tabel 1.4: Wereldproductie (mln. ton) van enkele akkerbouwproducten, 2009/10-2013/14
  • Tabel 1.5: Wereldproductie (mln. ton) van enkele vleessoorten, 2009-2013
  • Tabel 1.6: Agrarische extrahandel (mrd. euro) van de EU, 2012
 • Hoofdstuk 2
  EU-beleid voor de landbouw

  • Tabel 2.1: Voornemens voor de invulling van de eerste pijler van het GLB in Nederland en enkele lidstaten, 2014-2020
  • Tabel 2.2: EU-uitgaven (mln. euro) voor het markt-, prijs- en inkomensbeleid in de landbouw, 1985-2012
  • Tabel 2.3: GLB-budget (mln. euro) voor de eerste en tweede pijler in de EU-28a, 2014-2020
  • Tabel 2.4: Klimaatdoelen van de EU voor 2020 en 2030
  • Tabel 2.5: Broeikasgasemissies per sector (% van totaal) in enkele EU-lidstaten, 2011
 • Hoofdstuk 3
  De Nederlandse agrosector

  • Tabel 3.1: Kerncijfers van het Nederlandse agrocomplex, 2012
  • Tabel 3.2: Kengetallen van de voedings- en genotmiddelenindustrie in Nederland, 2011
  • Tabel 3.3: Ranglijst van de grootste voedingsmiddelenondernemingen, 2013
  • Tabel 3.4: Kengetallen groothandel in agroproducten, 2011
  • Tabel 3.5: Marktaandelen en aantal winkels van een aantal supermarktformules, 2013
  • Tabel 3.6: Uitgaven (mln. euro) door huishoudens in de horeca in Nederland, 2008-2012
  • Tabel 3.7: Consumptieve bestedingen van huishoudens (mrd. euro), 2008-2012
 • Hoofdstuk 4
  Landelijk gebied

  • Tabel 4.1: Aandelen van de drie groepen van COROP-regio’s in enkele sociaal-economische kengetallen, 2013
  • Tabel 4.2: Sectorale samenstelling van de werkgelegenheid in de drie groepen van COROP-regio’s, 2013 (%)
  • Tabel 4.3: Enkele economische kengetallen voor de drie groepen van COROP-regio’s
  • Tabel 4.4: Sociaal-economische kenmerken van stads- en dorpsbewoners
  • Tabel 4.5: Samenstelling landbouwbedrijven (%) in de drie groepen van COROP-regio’s, 2013
  • Tabel 4.6: Aantal landbouwbedrijven in de drie groepen van COROP-regio’s, 2003-2013
  • Tabel 4.7: Aantal landbouwbedrijven naar grootteklasse in standaardomzetten (euro) in de drie groepen van COROP-regio’s, 2003-2013
  • Tabel 4.8: Oppervlakte en veestapel in 5 km-zones rond stikstofgevoelige Natura2000-gebieden (% van totaal)
  • Tabel 4.9: Aantal Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) en verwacht aantal agrarische collectieven in Nederland, 2014
 • Hoofdstuk 5
  Landbouw, milieu en dierenwelzijn

  • Tabel 5.1: Verbruik gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw, 1984-2012
  • Tabel 5.2: Broeikasgasemissies van de landbouw, in mln. ton CO2-equivalenten, 1990-2012
  • Tabel 5.3: Omrekeningsfactoren IPCC, 1997, 2007 en 2013
  • Tabel 5.4: CO2-emissie teelt en totaal, energie-efficiëntie en aandeel duurzame energie glastuinbouw
  • Tabel 5.5: Stikstof- en fosfaatbalans van de Nederlandse cultuurgrond, 1970-2012
  • Tabel 5.6: Lange afstandstransport (>8 uur) voor enkele diersoorten in de EU, 2011
 • Hoofdstuk 6
  Structuur land- en tuinbouw

  • Tabel 6.1: Land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfstype, 2000-2013
  • Tabel 6.2: Ontwikkeling veestapel (1.000 stuks), 2000-2013
  • Tabel 6.3: Provinciaal beleid veehouderij
  • Tabel 6.4: Biologische land- en tuinbouw, 2000-2013
  • Tabel 6.5: Werkgelegenheid (aje) op land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfstype, 1980 en 2013
  • Tabel 6.6: Agrarisch grondgebruik, 2000-2013
  • Tabel 6.7: Areaal (1.000 ha) naar gebruikstitel, 2008-2013
  • Tabel 6.8: Regionormen en veranderpercentages los bouw- en grasland vanaf 1 juli 2014
 • Hoofdstuk 7
  Resultaten en investeringen land- en tuinbouw

  • Tabel 7.1: Productiewaarde, kosten en inkomen (mln. euro) van de primaire land- en tuinbouw, 2011-2013
  • Tabel 7.2: Resultaat en inkomen (1.000 euro per bedrijf per jaar) van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf, 2001-2013
  • Tabel 7.3: Inkomensvorming (euro per bedrijf per jaar) naar bedrijfstype, gemiddelde 2008-2012
 • Thema Gezinsbedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouw

  • Tabel 1: Land- en tuinbouwbedrijven naar aandeel gezinsarbeid, 1980-2013
  • Tabel 2: Land- en tuinbouwbedrijven naar aandeel gezinsarbeid per bedrijfstype, 2000-2013
  • Tabel 3: Aandeel (%) in arbeidsvolume en landbouwareaal van bedrijven naar aandeel gezinsarbeid, 1980-2013
  • Tabel 4: Arbeidsbezetting per bedrijf (AJE per bedrijf) naar aandeel gezinsarbeid per bedrijfstype, 2000 en 2013
  • Tabel 5: Bedrijfsgrootte en balans van bedrijven naar aandeel gezinsarbeid, 2000 en 2013
 • Kengetallen