Groei land- en tuinbouw door hogere prijzen

Met 26,5 miljard euro was de omzet van de land- en tuinbouw in Nederland in 2012 ruim 4% hoger dan in 2011. In vergelijking met andere sectoren deed de land- en tuinbouw het in 2012 beter. De groei kwam, evenals in 2011, vooral tot stand door hogere prijzen over vrijwel de gehele linie. Het productievolume bleef nagenoeg gelijk aan dat van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie Landbouw-Economisch Bericht van LEI Wageningen UR. Voor een aantal sectoren, zoals de varkens- en pluimveehouderij, is 2013 overigens minder goed begonnen dan 2012.

De prijzen in de intensieve veehouderij lagen fors boven die van 2011, vooral door een explosie van de eierprijs, maar ook de prijs van varkens ging sterk omhoog. Ook in de akkerbouw lagen de prijzen op een hoger niveau. Alleen in de rundveehouderij lagen de prijzen onder het niveau van 2011. De bijdrage van de land- en tuinbouw aan de Nederlandse economie blijft stabiel; rond de 10%.

Internationale handel
De Nederlandse agrarische handel is in 2012, net als in 2011, opnieuw gegroeid. Zowel de totale invoerwaarde als de totale uitvoerwaarde van agrarische producten steeg, en wel met respectievelijk 5,7% en 4,4%. De totale invoer kwam daarmee op € 51,3 miljard. De totale uitvoer kwam op € 76,2 miljard.

Werkgelegenheid
Vanaf 2000 is de werkgelegenheid in de primaire land- en tuinbouw, uitgedrukt in voltijdbanen, met 25% gedaald; van 212.000 arbeidsjaren tot 161.000 in 2012. Inkrimping van vaste medewerkers is voor een deel gecompenseerd door toename van flexibele arbeid. Vooral in de tuinbouw wordt naast gezinsleden en vaste medewerkers een beroep gedaan op tijdelijke krachten. De benodigde arbeid per bedrijf neemt enerzijds toe door groei van de gemiddelde bedrijfsomvang en daalt anderzijds door toename van de arbeidsproductiviteit.

Land- en tuinbouw doet het beter
In vergelijking met andere sectoren, zoals de detailhandel en horeca, doet de land- en tuinbouw het niet slecht. Het bruto binnenlands product kromp in 2012 met 0,9% volgens het CBS, maar de bruto toegevoegde waarde van de primaire land- en tuinbouw was in 2012 7,9 % hoger dan in 2011. De bruto toegevoegde waarde van de agrosector in 2012 is € 8,668 miljard.

Nu ook een website
Gelijktijdig met de publicatie lanceert het LEI dit jaar een nieuwe website. Op deze manier worden de gegevens uit het Landbouw-Economisch Bericht toegankelijker, duurzamer en meer eigentijds. Zo is er een uitgebreide zoekfunctie, kan informatie per paragraaf worden opgehaald en de website verbindt de publicatie het hele jaar door aan actuele gebeurtenissen.

Noot aan de redactie
Het LEI verricht sociaal-economisch onderzoek en is de strategische partner voor overheden en bedrijfsleven op het gebied van duurzame- en economische ontwikkeling binnen het domein van voeding en leefomgeving. Het LEI maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research centre). Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen van Wageningen University en het WageningenUR Centre for Development Innovation de Social Sciences Group.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Fernhout, persvoorlichter, via 06 535 871 90 of yvonne.fernhout@wur.nl

Rapport
LEI-rapport 2013-041, Berkhout, P., H. Silvis en I. Terluin (red.): ‘Landbouw-Economisch Bericht 2013’ vindt u op www.landbouweconomischbericht.nl