Landelijk gebied

Stadslandbouw is een breed begrip, komt wereldwijd voor, heeft verschillende verschijningsvormen en is van alle tijden. In ontwikkelingslanden is stadslandbouw voornamelijk een gevolg van logistieke problemen en stedelijke armoede. Daardoor slagen stedelingen er niet in om op regelmatige basis voldoende voedsel te hebben. In de westerse steden komt stadslandbouw vooral voort uit een groeiende onvrede bij een deel van de consumenten met het bestaande voedselsysteem.

Tussen 1996 en 2010 is het landbouwareaal in Nederland ruim 100.000 hectare kleiner geworden, dat is een daling van zo’n 4%. Meer dan driekwart van dit areaal is omgezet in bebouwd gebied.

Het uitgangspunt van de Rijksnatuurvisie 2014 is dat ‘natuur midden in de samenleving’ staat. Dat betekent enerzijds dat de maatschappij natuur nodig heeft en anderzijds dat natuur het beste kan worden beschermd als het een integraal onderdeel is van de samenleving. Vervlechting van economische en maatschappelijke activiteiten met natuur kan worden gerealiseerd met natuurcombinaties: initiatieven die tegelijkertijd zowel de natuur als andere maatschappelijke functies versterken.

Naar verwachting wordt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 van kracht. Uit maatschappelijke kosten-batenanalyses blijkt dat de PAS op landelijke schaal economisch voordelig is: de baten die ontstaan door de nieuwe ontwikkelruimte voor economische activiteiten zijn groter dan de kosten voor hydrologische herstelmaatregelen en emissiebeperkende maatregelen. Op gebiedsniveau kan het kostenbatensaldo van de PAS echter zowel positief als negatief zijn.

Het agrarisch natuurbeheer komt vanaf 2016 grotendeels in handen van de collectieven. Die zijn op dit moment druk bezig om beheersplannen voor hun gebied op te stellen.

Voor de uitvoering van een duurzaam waterbeheer zoekt het Rijk naar samenwerking met het bedrijfsleven. In dat kader heeft LTO het initiatief voor een Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) genomen. Het DAW wil een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Voor de uitvoering van het DAW is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven en de waterschappen nodig om de knelpunten op het gebied van verontreiniging van het water door meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, wateroverlast en droogte op te lossen. Bij DAW gaat het om het uitvoeren van bovenwettelijke maatregelen, waaraan agrarische ondernemers op vrijwillige basis deelnemen. Eind 2014 waren er al meer dan 90 DAW-projecten verspreid over het hele land.

Lees het hele hoofdstuk:
Landelijk gebied/menu]