Overzicht Figuren

 • Hoofdstuk 1
  Landbouw, milieu en dierenwelzijn

  • Figuur 1.1: Ontwikkeling maandelijkse reële voedselprijzen, 2013-2015 (2002-2004=100)
  • Figuur 1.2: Agrarische handel (mrd. euro) naar regio, 2002/03–2012/13
  • Figuur 1.3: Ontwikkeling en samenstelling Nederlandse agrarische import en export (mrd. euro) met de EU-27 en derde landen, 2012 en 2014
 • Hoofdstuk 2
  De land- en tuinbouw in algemeen-economisch perspectief

  • Figuur 2.1: Gekoppelde betalingen in de EU-lidstaten (% van de nationale envelop)
 • Hoofdstuk 3
  Resultaten en investeringen land- en tuinbouw

  • Figuur 3.1: Verdeling van de consumenteneuro over diverse schakels in de keten (in % per product), 2011-2013
  • Figuur 3.2: Voedselconsumptie in vergelijking met richtlijnen, 2007-2010
  • Figuur 3.3: Globaal overzicht groente- en fruitketen, 2014
  • Figuur 3.4: De keten rond de boomkwekerij, 2014
  • Figuur 3.5: De keten rond de vleeskuikenhouderij, 2012/2013
 • Hoofdstuk 4
  Landelijk gebied

  • Figuur 4.1: Totaal grondgebruik in Nederland, 1996 en 2010
  • Figuur 4.2: Ruimtelijke verschuivingen in het gebruik van de landbouwgrond voor enkele productietakken, 1988-2013
 • Hoofdstuk 5
  Ontwikkelingen in de EU

  • Figuur 5.1: Ontwikkeling volume netto productie en milieu-indicatoren (index, 2000=100) Nederlandse land- en tuinbouw, 2000-2013
  • Figuur 5.2: Gemiddelde nitraatconcentratie in water uitspoelend uit de wortelzone op derogatiebedrijven in de vier grondsoortregio’s, 2007-2013
  • Figuur 5.3: Ammoniakemissie Nederland, in mln. kg NH3, 1990-2013
 • Hoofdstuk 6
  De Nederlandse agrosector

  • Figuur 6.1: Aantal faillissementen land- en tuinbouw, 2000-2014
  • Figuur 6.2: Verdeling (%) bedrijven, SVC en ha naar grootteklasse (in SVC), 2010 en 2014
  • Figuur 6.3: Aantal bedrijven naar grootteklasse (in SVC) en bedrijfstype, 2014
  • Figuur 6.4: Aantal bedrijven naar omvang (SVC) en leeftijd bedrijfshoofd persoonlijke ondernemingen, 2014
  • Figuur 6.5: Verdeling (%) vrouwen naar werkzaamheden op het agrarisch bedrijf en daarbuiten, 2014
  • Figuur 6.6: Prijs (euro/ha) onverpacht gras- en akkerbouwland per kwartaal, 2012-2014
  • Figuur 6.7: Grondmobiliteit (ha) onverpacht gras- en akkerbouwland per kwartaal, 2012-2014
  • Figuur 6.8: Agrarische grondprijs (euro/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal gras- en akkerbouwland,
  • Figuur 6.9: Nominale grondprijs en annuiteit a (euro/ha) en kapitaalmarktrente (%), 1965-2014
  • Figuur 6.10: Pachtprijzen (euro/ha) met en zonder prijsbeheersing, 2006-2013
  • Figuur 6.11: Gemiddelde balans (euro/bedrijf) land- en tuinbouwbedrijven naar passiva, 2009 en 2014
  • Figuur 6.12: Ontwikkeling langlopende schulden per activiteit-eenheid, 2001-2013 (gemiddelde 2001-2005=100)
 • Hoofdstuk 7
  Structuur land- en tuinbouw

  • Figuur 7.1: Ontwikkeling productiewaarde, waarde aangekochte goederen en diensten en resterend inkomen (mln. euro), 2000-2014
  • Figuur 7.2: Inkomensontwikkeling (factor inkomen per arbeidskracht in euro) in de EU-landbouw, 2000-2014
  • Figuur 7.3: Ontwikkeling en spreiding van inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje, totaal land- en tuinbouw, 2006-2014
  • Figuur 7.4: Aandeel berekende en betaalde kosten en rentabiliteit naar bedrijfstype, gemiddelde 2009-2013
  • Figuur 7.5: Afwijking van de 20- en 80%-waarneming ten opzichte van het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor een aantal bedrijfstypen per onbetaalde aje, gemiddeld 2009-2013
  • Figuur 7.6: Inkomensverandering uit bedrijf (gemiddeld en absoluut) per ondernemer en aandeel ondernemers met inkomensverandering groter dan 50.000 euro, 2001-2006 en 2008-2013
  • Figuur 7.7: Totale en duurzame investeringen (mln. euro) in de land- en tuinbouw en visserij, 2003-2013
  • Figuur 7.8: Percentage innovatoren en volgers in de land- en tuinbouw, 2005-2013
 • Wet Verantwoorde groei melkveehouderij

  • Figuur 1: Aantal melk- en kalfkoeien in Nederland (x 1.000), 1960-2014
  • Figuur 2: Intensiteit van de melkveehouderij in kg melk per ha voederoppervlak, 1965-2014
  • Figuur 3: Arbeidsproductiviteit in de melkveehouderij in kg melk per uur, 1960-2014
  • Figuur 4: Daling van het aantal bedrijven met melkvee in procenten per jaar, 1965-2014
  • Figuur 5: Fosfaatproductie Nederlandse veehouderijveestapel in 2013 en voor de periode 2015-2020, bij volledige realisatie van het voerspoor en met de huidige (2012) realisatie van het voerspoor (in mln. kg inclusief het effect van de wet Verantwoorde groei melkveehouderij)
  • Figuur 6: Kosten (mln. euro) per sector voor de mestafzet in- en exclusief melkveewet en bij volledige en huidige realisatie van het voerspoor
  • Figuur 7: Aantal bedrijven met melkvee per provincie voor het jaar 2013 naar drie fosfaatoverschotklassen melkvee bij de huidige (2012) realisatie van het voerspoor
 • Katern Bodem

  • Figuur 1: Teeltgebieden en teeltfrequentie van rooigewassen in Nederland, 2005-2014
  • Figuur 2: Kortlopende pacht naar grondgebruik, 2014
 • Begripsomschrijvingen

  • Figuur B.1: Inkomensvorming (euro) van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf, 2013
  • Figuur B.2: Bedrijfseconomisch resultaat (euro) van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf, 2013.