Overzicht Figuren

 • Hoofdstuk 1
  De land- en tuinbouw in breder economisch perspectief

  • Figuur 1.1: Aandelen belangrijkste producenten in mondiale productie, 2013
  • Figuur 1.2: Ontwikkeling maandelijkse voedselprijzen, 2010-2014
  • Figuur 1.3: Agrarische handel (mrd. euro) naar regio, 2002-2012
  • Figuur 1.4: Ontwikkeling en samenstelling Nederlandse agrarische import en export (mrd. euro) met de EU-27 en derde landen, 2011 en 2013
  • Figuur 1.5: Handel van de EU (mrd. euro) met Rusland, Wit-Rusland en Kazakhstan (CU3), 2008-2013
 • Hoofdstuk 2
  EU-beleid voor de landbouw

  • Figuur 2.1: Omgerekende bedrijfstoeslag per hectare voor de verschillende bedrijfstypen in Nederland, 2014 (euro)
 • Hoofdstuk 3
  De Nederlandse agrosector

  • Figuur 3.1: De keten rond de zuivelproductie, 2013
  • Figuur 3.2: De keten rond de varkenshouderij, 2012/2013
  • Figuur 3.3: Keten rond de sierteeltsector, 2013
 • Hoofdstuk 4
  Landelijk gebied

  • Figuur 4.1: Werkgelegenheidsgroei (% per jaar) in de minder verstedelijkte, verstedelijkte en sterk verstedelijkte COROP-regio’s in Nederland, 2003-2013
  • Figuur 4.2: Prognose van de bevolkingsgroei (% per jaar) in de COROP-regio’s, 2013-2040
  • Figuur 4.3: Gebieden binnen 5 km van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
 • Hoofdstuk 5
  Landbouw, milieu en dierenwelzijn

  • Figuur 5.1: Ontwikkeling broeikasgasemissie (mln. ton CO2-equivalenten) volgens IPCC 1997, IPCC 2001 en IPCC 2013, 1990-2012
 • Hoofdstuk 6
  Structuur land- en tuinbouw

  • Figuur 6.1: Aantal faillissementen land- en tuinbouw, 2000-2013
  • Figuur 6.2: Aandeel (%) sectoren in aantal bedrijven, grond, werkgelegenheid en omvang, 1980 en 2013
  • Figuur 6.3: Nominale prijsontwikkeling (euro/ha) landbouwgrond in enkele landen, 1990-2012
  • Figuur 6.4: Ontwikkeling nominale grondprijs en netto toegevoegde waarde per ha, 1970-2012 (1970= 100)
  • Figuur 6.5: Pachtprijzen (euro/ha) met en zonder prijsbeheersing, 2006-2012
  • Figuur 6.6: Gemiddelde balans (euro/bedrijf) land- en tuinbouwbedrijven naar type, 2009 en 2013
  • Figuur 6.7: Verloop eigen vermogen (in % beginbalans) land- en tuinbouwbedrijven naar type, 2001-2012
 • Hoofdstuk 7
  Resultaten en investeringen land- en tuinbouw

  • Figuur 7.1: Inkomensontwikkeling (netto toegevoegde waarde per arbeidskracht) in de EU-landbouw, 2006-2013
  • Figuur 7.2: Ontwikkeling en spreiding van inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje, totaal land- en tuinbouw, 2006-2013
  • Figuur 7.3: Totaal inkomen (1.000 euro per huishouden) en aandeel huishoudens (%) op land- en tuinbouwbedrijven met totaal inkomen onder de lage inkomensgrens, 2001-2013
  • Figuur 7.4: Succesfactor ‘belangrijk’ of ‘heel belangrijk’ (percentage respondenten)
  • Figuur 7.5: Totale en duurzame investeringen (mln. euro) in de land- en tuinbouw en visserij, 2003-2012
  • Figuur 7.6: Percentage innovatoren en volgers in de land- en tuinbouw, 2005-2012
  • Figuur 7.7: Percentage vernieuwers (innovatoren en volgers) in de land- en tuinbouw naar sector, 2011 en 2012
 • Thema Alternatieve financieringsvormen in de land- en tuinbouw

  • Figuur 1: Spreiding van het rendement op eigen vermogen, gemiddeld 2008-2012
 • Begripsomschrijvingen

  • Figuur 1: Inkomensvorming en besteding (euro) van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf, 2012
  • Figuur 2: Bedrijfseconomisch resultaat (euro) van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf, 2012